Polityka prywatności

Polityka prywatności strony akademiapedagogiki.pl / kurs.akademiapedagogiki.pl

Polityka prywatności

Wstęp

Chronimy prywatność osób odwiedzających naszą witrynę internetową na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej również RODO). Prosimy o zapoznanie się z zasadami, według których przetwarzamy Państwa dane osobowe.

I.

Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi zgodnie z RODO, jest ITW Janusz Konopka, Mickiewicza 62/5, 87-100 Toruń, NIP: 956-16-24-174,. Kontakt tel.: 668378550, kontakt@akademiapedagogiki.pl

Celem Polityki Ochrony Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez ITW Janusz Konopka w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.akademiapedagogiki.pl/kurs.akademiapedagogiki.pl

Użytkownik, który korzysta z portalu kurs.akademiapedagogiki.pl, pobiera aplikację mobilną lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Ochrony Prywatności i Regulaminu oraz zrozumienie ich treści, a także jest świadomy sposobu i celu przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz niniejszą Polityką Ochrony Prywatności.

II

Gromadzenie, pozyskiwanie i przechowywanie danych

Podanie danych jest dobrowolne. Udostępniają nam Państwo wyłącznie te dane, które posłużą nam do świadczenia żądanej usługi. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przechowywane dłużej niż to konieczne w celu świadczenia usługi bądź dłużej, niż to wymagane w świetle obowiązujących przepisów. Dane wpisywane przez Państwa w formularzu online chronione są poprzez szyfrowanie z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Poniżej znajduje się opis poszczególnych sposobów pozyskania oraz przetwarzania danych osobowych.

Zakładanie Konta użytkownika, podanie danych przez Użytkownika

Użytkownicy zakładający Konto zostaną poproszeni o podanie takich danych jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury

Obsługa Użytkownika

ITW Janusz Konopka może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi klienta, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt ze strony ITW Janusz Konopka możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Korzystając z możliwości kontaktu z Administratorem Użytkownik podaje nam dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz innych danych, które zawiera w treści wiadomości.

Formularz kontaktowy

ITW Janusz Konopka może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane te są niezbędne do umożliwienia kontaktu między Użytkownikami w celach związanych z zawarciem umowy sprzedaży. Użytkownik korzystając z formularza kontaktowego podaje nam następujące dane osobowe: imię i nazwisko, login, adres e-mail.

Dane gromadzone są przez stronę internetową i urządzenia mobilne

Strona kurs.akademiapedagogiki/akademiapedagogiki.pl jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.

Ankiety

Na portalu kurs.akademiapedagogiki.pl realizowane są ankiety wśród użytkowników, których celem jest polepszenie jakości usług, kursów a także badanie preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych. W ramach ankiet przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Użytkowników: imię i nazwisko, login, adres e-mail.

III

Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

ITW Janusz Konopka jest uprawniona do gromadzenia w ramach kurs.akademiapedagogiki.pl/akademiapedagogiki.pl danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika.

Portal akademiapedagogiki.pl/kurs.akademiapedagogiki.pl używa usługi Google Analytics. Celem zastosowania tego rodzajów plików cookies jest analiza ruchu na stronie z zastosowaniem narzędzia Google Analytics. Dane gromadzone przez nas z zastosowaniem tego narzędzia wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych. Dane gromadzone są anonimowo i nie są przypisywane do konkretnych użytkowników.

Aby poznać zasady korzystania z plików cookie zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności, dostępnej pod adresem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy

IV

Wtyczka społecznościowa

W ramach strony internetowej Użytkownicy mają możliwość skorzystania z wtyczki społecznościowej udostępnionej przez portal facebook.com.

Jeśli posiadasz konto w portalu Facebook, to portal ten będzie w stanie przyporządkować bezpośrednio Twoją aktywność do twojego profilu w tym portalu. Twoja aktywność może ponadto zostać ukazana osobom, które posiadasz w gronie „Znajomych”. Aby tego uniknąć, należy przed wejściem na stronę internetową wylogować się z portalu facebook.com.

Skorzystanie przez Ciebie z funkcji tej wtyczki i kliknięcie przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, spowoduje przesłanie odpowiedniej informacji również dla Facebooka. Informacja ta może zostać opublikowana w ramach portalu facebook.com i być dostępna do wglądu dla osób będących Twoimi znajomymi, w zależności od przyjętych przez Ciebie ustawień prywatności na tym portalu.

Szczegóły dotyczące polityki prywatności Facebook są dostępne pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation

V

Wykorzystanie zgromadzonych danych

ITW Janusz Konopka jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych w następujących celach:

  • zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzanie kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji, podejmowanie czynności przed zawarciem umowy, w tym przygotowanie oferty lub zamówienia, zawarcie i wykonanie umowy, świadczenie usług, przygotowanie i wystawienie certyfikatu, dochodzenie roszczeń (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • przeprowadzenia konkursów, w tym wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród oraz przeprowadzenia akcji promocyjnych (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO)
  • kontaktowanie się z Użytkownikami w celu marketingu usług własnych poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f);
  • egzekwowanie przestrzegania Regulaminu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ITW Janusz Konopka jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.

Uprawnienia Użytkownika w zakresie danych osobowych

RODO przyznaje Użytkownikowi następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych,

3) prawo do usunięcia danych osobowych,

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

6) prawo do przenoszenia danych,

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka zgoda została wyrażona.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dotyczących Twoich danych osobowych. Przepisy prawa określają zakres tych praw i przypadki, w których można z nich skorzystać. Administrator rozpatrzy zasadność Twojego wniosku lub sprzeciwu i ustosunkuje się do niego zgodnie z przepisami. Możemy nie uwzględnić Twojego sprzeciwu, jeżeli wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych nadrzędnych wobec Twoich interesów.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Każdy Użytkownik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych, jeżeli uważam że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w takim zakresie, w jakim odbywało się ono na podstawie tej zgody. Dane te mogą być jednak dalej przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu – w takim zakresie, w jakim interes ten stanowi podstawę przetwarzania Twoich danych.

VI

Udostępnianie danych

ITW Janusz Konopka może udostępniać gromadzone dane innym serwisom internetowym prowadzonym przez ITW Janusz Konopka

ITW Janusz Konopka nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa lub zachodzą następujące okoliczności:

ITW Janusz Konopka może współpracować z podmiotami zewnętrznymi w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu akademia pedagogiki.pl, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności;

ITW Janusz Konopka zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym ITW Janusz Konopka w walce z oszustwami i nadużyciami w kurs.akademiapedagoiki.pl w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu, zgodnie z wymogami prawa.

W ramach przyjętej Polityki Prywatności ITW Janusz Konopka zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach kurs.akademiapedagogiki.pl

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom lub następującym kategoriom podmiotów:

  1. dhosting.pl Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, NIP: 7010198361 w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  2. Vercom S.A., ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań w celu wysyłania wiadomości e-mail
  3. biuro rachunkowe,
  4. podmioty publiczne, organy lub instytucje, uprawnione do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich

Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez określonych twórców wykorzystywanych narzędzi na stronie internetowej z serwerów położonych w takich krajach. Jeżeli dane będą przekazywane do państwa trzeciego, wobec którego Komisja Europejska nie stwierdziła, iż zapewnia ono odpowiedni stopień ochrony, zapewnimy odpowiednie zabezpieczenie przekazywanych danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską lub narzędzi określonych w umowie EU-US Privacy Shield (Tarcza Prywatności), dotyczących danych osobowych przekazywanych do Stanów Zjednoczonych.

VII.

Metody kontroli po stronie Użytkownika

Wgląd, edycja i usuwanie danych

Użytkownicy, którzy utworzyli Konto, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w kurs.akademiapedagogiki.pl są poprawne. Dane Użytkownika mogą być modyfikowane lub usuwane przez Użytkownika w sekcji „Moje Konto” na stronie internetowej.

Podmioty zewnętrzne

Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach kurs.akademiapedagogiki.pl, np. Google Ads, umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na stronie http://www.youronlinechoices.com lub http://www.networkadvertising.org.

Pliki cookies:

Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

VIII.

Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez ITW Janusz Konopka dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

Copyright © 2023 akademiapedagogiki.pl
error: Treść chroniona